Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TIVIA Pohjois-Karjala ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pohjois-Karjala. Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry alueellinen jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tieto- ja viestintätekniikka-alan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden henkilöiden sekä yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella, edistää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä sekä edistää tietotekniikka-alalla toimivien ja siitä kiinnostuneiden verkostoitumista ja ammatillista kehittymistä osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, kerhotoimintaa, koulutusta, kokouksia, juhlia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja kotimaassa ja ulkomaille, pitää yllä yhteyksiä julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi toimintansa edistämiseksi sekä jakaa apurahoja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
− voi harjoittaa ICT-tukitoimintaa
− voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta
− voi järjestää tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
− voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
− voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen paikallisjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhdistyksen päämääriä tukeva oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhdistyksen päämääriä tukeva oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet kannatusjäsenet. Kannatusjäsenyyden tarkoituksena on tukea yhdistyksen taloutta ja paikallista toimintaa. Kannatusjäsen ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuluvan vuoden huhtikuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Yhdistyksen hallitus ylläpitää listaa vuoden aikana jäseniksi liittyneistä ja eronneista. Yhdistyksen jäsenten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Sääntömääräinen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyillä kutsuilla yhdistyksen jäsenille. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.


Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään 15. päivä maaliskuuta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
− Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
− Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
− Hyväksytään kokouksen työjärjestys
− Esitetään hallituksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
− Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
− Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilit antavat aihetta
− Käsitellään muut asiat, jotka on kaksi viikkoa ennen saatettu kokouksen käsiteltäviksi.


Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on pidettävä viimeistään 15. päivä joulukuuta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
− Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
− Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
− Hyväksytään kokouksen työjärjestys
− Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
− Vahvistetaan jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.
− Valitaan hallitus seuraavalle tilikaudelle. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään seitsemän muuta jäsentä
− Päätetään hallituksen ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
− Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle
− Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
− Käsitellään muut asiat, jotka on kaksi viikkoa ennen saatettu kokouksen käsiteltäviksi.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa. Jäsen voi osallistua yhdistyksen kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli tämä on kokouskutsun yhteydessä mainittu.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenenä kolme peräkkäistä toimikautta toiminut voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi vain, jos hänen valintansa on yksimielinen.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa uusi jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus
− Edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
− Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esiteltävät asiat
− Valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
− Hoitaa talouden ja jäsenrekisterin
− On oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä
− Laatii yhdistyksen vuosikertomukset ja tilinpäätöksen
− Laatii esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
− Toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

Yhdistyksen nimenkirjoitus

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin ja lisäksi hallituksen määräämät hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai jokin heistä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

Tilien hoito

11 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima
toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

12§
Toiminnantarkastajan tulee helmikuun 15. päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

13§

Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

14§
Yhdistys voi erota Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n tai jonkin muun yhteisön jäsenyydestä, jos 3/4 yhdistyksen kokouksen osanottajista kandessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa tätä kannattaa.

15§

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat tietotekniikkaa edistävälle Pohjois-Karjalassa toimivalle yhteisölle tai Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:lle.

Muut määräykset

16§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.